Accounting

Accounting Management

Picture2

การบัญชี และการวางแผนด้านภาษี ก็เป็นอีกส่วนที่จะสร้างกำไรและลดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจ โดยธุรกิจที่ดี จะมีระบบบัญชีที่ดี สามารถแสดงรายงานสถานะทางการเงิน การสร้างระบบกระแสเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร เพื่อสร้างเครดิตในการกู้เงิน จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถกู้เงินเพื่อขยายกิจการได้อย่างเป็นระบบ
Accounting Management คือการบริหารงานด้านการบัญชี การบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบ การวางแผนภาษี เพื่อใช้ในการประหยัดภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการควบคุมทางบัญชีอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

TOP

istanbul escort