Business

Business Development

bdev

Business Development
เนื่องจากทางเรา มีผู้บริหาร
และที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ยาวนาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรดังนั้น
เราสามารถหาโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาต่อยอดกับธุรกิจที่เรารับบริหาร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
Business Development Management คือการพัฒนาธุรกิจใหม่บน ธุรกิจปัจจุบันด้านอื่นร่วมกับ พันธมิตรคู่ค้าเพื่อสร้างรายได้ จากทางอื่นๆ มากกว่าธุรกิจหลัก ที่ทำอยู่ ช่วยให้มีรายได้หลายทาง และกระจายความเสี่ยง โดยจะมีทีมงานที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ในการสร้างแผนสิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมให้กับลูกค้าและ พันธมิตรของเรา

TOP