Human

Human Resource Management

Picture4

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาก สำหรับการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน ภายใต้ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การสรรหาและจัดการทรัพยาบุคคลเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จขององค์กร
Humane Resource Management สำหรับเราเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามา เพื่อลดคนลดค่าใช้จ่าย โดยเราเน้นคัดสรร ทีมงาน ที่มีคุณภาพ สามารถจัดการงานต่างๆ โดยใช้ทรัพยากรบุคคล ให้น้อยที่สุดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจ สูงสุด และจัดสรรรายได้ และสวัสดิการให้กับพนักงานสูงสุด เพื่อดึงคนเก่งเข้ามาในองค์กรซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีขนาดคล่องตัว สามารถเติบโตและขยายงานได้อย่างรวดเร็ว

TOP

istanbul escort