Purchasing

Purchasing Management

Picture5

ปัจจัยสำคัญของการลงทุนในธุรกิจ คือ ยิ่งต้นทุนต่ำที่สุดเท่าไร เราก็ยิ่งจะมีโอกาสที่จะคืนทุนเร็วเท่านั้น ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง เงินทุนที่เราลงทุนไปเท่าไร ควรที่จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว
การบริหารการจัดซื้อเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการลดต้นทุนในการลงทุนขององค์กร
Purchasing Management ในการบริหารงานจัดซื้อ เราสามารถทำการจัดซื้อได้ถูกกว่าราคาตลาด เนื่องจากเรามีพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้เลือกซื้อที่ราคาที่ถูกที่สุด เรามองถึงคุณภาพ ของการจัดซื้อ มองถึงความคงทนและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ซึ่งในระยะยาวจะช่วยให้เราไม่ต้องมาพะวง กับงานซ่อมบำรุงรักษาที่เป็นต้นทุนแอบแฝง ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

TOP

istanbul escort